Fotodokumenti 02
 

FOTODOKUMENTI 02

CENTAR ZA FOTOGRAFIJU
U punom svetlu: fotografije iz kolekcije Centra za fotografiju

Gradska galerija Požega
Četvrtak, 6. decembar 2012. u 19h

[Jovan Radović, Branka Nedimović, Dragomir Krčmarević, Ljubomir Šimunić Šime, Petar Mirosavljević, Adam Paunović, nepoznati autor]

Kustosi: Mihailo Vasiljević i Ivan Petrović, urednici Centra za fotografiju

........................................................

Izložba U punom svetlu: fotografije iz kolekcije Centra za fotografiju obuhvata fotografije šest autora iz Srbije koje su nastale u periodu od tridesetih godina dvadesetog veka do danas. Izložba je koncipirana kao skup fotografija nastalih u različitim društvenim kontekstima i podrazumeva radove fotografa-zanatlija (Jovan Radović, Dragomir Krčmarević), umetnika koji koriste fotografiju (Ljubomir Šimunić Šime), foto-amatera (nepoznati autor) i fotografa-umetnika (Branka Nedimović, Petar Mirosavljević).Tematska okosnica izložbe jeste reprezentativno predstavljanje pojedinaca ili grupa.

Prikazivanjem radova koji su rezultat različitih fotografskih poduhvata (umetničkih, zanatskih i foto-amaterskih) naglašena je nestabilnost formalne i vrednosne kategorizacije fotografija uopšte. S druge strane, spajanje istorijskog materijala i savremene umetničke produkcije upućuje na čitanje fotografije kao društvenog fenomena čiji "višak značenja" lako postaje "višak značaja" bez obzira na vreme i okolnosti nastanka. Povrh svega, važan cilj izložbe U punom svetlu jeste ukazivanje na urgentnu potrebu za redefinisanjem odnosa prema fotografiji unutar srpskog kulturnog prostora. Anahrona institucionalizacija u velikoj meri doprinosi klimi u kojoj, bez obzira na bogato fotografsko nasleđe i dinamičnu savremenu fotografsku scenu i dalje ne postoji pravilno razumevanje društvenog značaja ovog medija.

........................................................

CENTAR ZA FOTOGRAFIJU

Centar za fotografiju je neprofitna nevladina organizacija osnovana 2011. godine u Beogradu, sa ciljem istraživanja i promovisanja fotografije kao društvenog fenomena u najširem smislu. Centar je osmišljen kao jedno moguće rešenje za izrazito lošu poziciju fotografije u Srbiji - činjenica je da trenutno ne postoji nijedna institucija u kojoj je fotografija predmet aktivnog i ozbiljnog proučavanja. Neki od konkretnih zadataka Centra za fotografiju jesu: podizanje svesti o značaju koji fotografija ima kao društveni fenomen; promovisanje i praćenje savremene umetničke prakse bazirane na fotografiji; proučavanje istorije i teorije fotografije; organizovanje izložbi; pokretanje izdavačke delatnosti; prikupljanje fotografskih artefakata (fotografija, negativa, tehnike); formiranje specijalizovane biblioteke. Osnivači centra su Ivan Petrović i Mihailo Vasiljević.

........................................................

Organizatori:

Centar za fotografiju
NFC Filmart
Kulturni centar Požega
Muzej savremene umetnosti Beograd
NUA Remont
........................................................


........................................................


Pogledajte video sa otvaranja izložbe

 
...........................................................................................................................................................................
 

Fotodokumenti 02

 

FOTODOKUMENTI 02
Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, Pariska 14, Beograd
7. septembar– 28. oktobar, 2012.
Kustosi: Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagic i Una Popović


Aleksandrija Ajduković,
Serbian Photography, 2010.
Andrea Palašti,
Short Cuts, 2008.

Goran Micevski,
Psi, 2011.

Katarina Radović,
Dok nas smrt ne rastavi, 2009.

Mihailo Vasiljević,
Životinje, 2011.

Srđan Veljović,
Rekonstrukcija Narodne biblioteke Srbije, 2007 – 2012.

........................................................
Salon Muzeja savremene umetnosti, Pariska 14
Otvaranje izložbe: petak, 7. septembar u 20 h
Izložba traje do 28. oktobra 2012.

Umetnici: Aleksandrija Ajduković, Benjamin Beker, Boris Lukić, Goran Micevski, Vesna Mićović, Andrea Palašti,
Dragan Petrović, Ivan Petrović, Katarina Radović, Belgrade Raw, Mihailo Vasiljević, Srđan Veljović
.........................................................
Remont-nezavisna umetnička asocijacija, Maršala Birjuzova 7
Otvaranje izložbe: petak, 7. septembar u 18 h
Izložba traje do 28. septembra 2012.

Centar za fotografiju 
U punom svetlu: fotografije iz kolekcije Centra za fotografiju
Učesnici: Jovan Radović, Branka Nedimović, Dragomir Krčmarević, Ljubomir Šimunić Šime,
Petar Mirosavljević, nepoznati autor
Kustosi: Mihailo Vasiljević i Ivan Petrović, urednici Centra za fotografiju
.........................................................
Ulična galerija, Terazije 27, Bezistan
Otvaranje izložbe: subota, 8. septembar u 20 h
Izložba traje do 20. septembra 2012.

Andrea Palašti, iz serije Short Cuts, 2008-
.........................................................

FOTODOKUMENTI 02

Pokrenut tokom 2010. godine projekаt „Fotodokumenti“ je osmišljen kao inicijаtivа kojа imа zа cilj afirmaciju različitih pristupa u okviru savremene fotografske prakse i (re)animaciju interesovanja stručne javnosti za ovaj medij umetničkog izražavanja. Na prvoj izložbi „Fotodokumeti 2010“ održanoj nа nekoliko lokаcijа u Požegi (Grаdskа gаlerijа Požegа, Muzej železnice Srbije – odeljenje uzаnih prugа Požegа, Trg Slobode, izlozi dve foto rаdnje) kustosi izložbe Miroslаv Kаrić i Slаđаnа Petrović Vаrаgić izabrali su radove petoro umetnika: Mihаila Vаsiljevića, Dušice Drаžić, Gorаna Micevskog, Ivаna Petrovića i Kаtаrine Rаdović. Konciprana kao jedan uvid u tekuća zbivanja na fotografskoj sceni, izložba je bila fokusirana na predstavljanje najrecentnije umetničke produkcije pomenutih autora, njihovih promišljanja prirode i potencijala fotografskog medija, kao i razmatranja njegovog aktuelnog tretmana u kontekstu аktivnog profesionаlnog prаćenjа dostignuća nа tom polju. Izložbа održаnа tokom 2010. godine ukazala je na mogućnost dugoročnijeg projektа, i kao sledeći korak u tom smeru usledio je stručni skup „Fotodokumenti 2011“, organizovan takođe u Požegi krajem prošle godine. Uz učešće stručne jаvnosti iz Mаkedonije (Mаkedonski centаr zа fotogrаfiju, Skoplje), Slovenije (Photon galerija, Ljubljаnа), Srbije (Gаlerijа Artget – Kulturni centar Beograda, Novа аkаdemijа umetnosti, Centаr zа fotogrаfiju Beogrаd, Remont Beograd, Muzej savremene umetnosti Beograd, NFC Filmart, Kulturni centar Požega), dvodnevni skup je prevenstveno za cilj imao uspostаvljаnje regionalne saradnje, kao i dalje problemsko bavljenje različitim aspektima fotografije. U finalnoj realizaciji je i zbornik sa tekstovima učesnika skupa koji su obradili neke od aktuelnih tema i pitanja: fotografska slika u eri dominacije digitalne tehnologije; modeli fotografskog obrazovanja i programi stručne edukacije; aktivnosti na polju prezentovanja i promovisanja fotografije u specijalizovanim centrima i izlagačkim prostorima; lokalni kontekst i identitet u savremenoj fotografiji; zaštita, digitalizacija i arhiviranje fotografskog nasleđa kao značajne kulturne i civilizacijske tekovine. Zbornik će biti promovisan tokom izložbe „Fotodokumenti 02“, kao novoj fazi projekta i daljoj razradi ideje o formiranju platforme za aktivno i kontinuirano sagledavanje, analiziranje, afirmisanje, valorizovanje i prezentovanje dostignuća na polju savremene fotografije.

Istorija fotografije je istorija permanentne debate o različitim aspektima fotografskog medija, njegove prirode, statusa, upotrebe, tumačenja u širem društvenom kontekstu i na polju vizuelnih umetnosti. Ubrzan tehnološki razvoj i brojne inovacije koje fotografija neminovno prati, samo su intezivirali diskusije i promišljanja njene trenutne pozicije, značaja i uloge, najčešće potcrtane pitanjem: da li je fotografija prevaziđena ili mrtva? I dok se razmišljanja na temu „smrti“ fotografije najpre svode na problematiku učinka tranzicije sa analogne na digitalnu tehnologiju, te oštre konkurencije koju nameće proliferacija najrazličitijih video sadržaja, neretka su i mišljenja da fotografija nikad nije bila aktulenija i relevantnija i da svi izazovi pred kojima se našla zapravo markiraju njen novi početak. Fotografija danas zapravo beleži pun prodor u sve sfere društvenog života, unoseći radikalnu promenu u pogledu razumevanja savremene vizulene kulture. Granice fotografskog medija se konstantno testiraju, a neka od najtemeljnijih istraživanja njegovih potencijala dolaze iz sveta umetnosti. Od šezdestih godina kada je sve prisutnija kao umetnička forma fotografija prelazi put kontinuranog preispitivanja u teoriji i praksi. Poslednje dve decenije fotografija je u krajnje dinamičnom periodu svoje istorije koji najbolje ilustruju velike muzejske izložbe i projekti posvećeni ovom mediju, nova čitanja opusa ključnih autora XX veka, kao i ultimativni proboj fotografije na umetničko tržište gde pojedina dela dostižu milionske iznose. Sve to slede brojna umetnička delovanja, diverzitet pristupa, praksi i daljih traganja u primeni fotografskih resursa. Ono što bi se moglo izdvojiti kao posebna odlika recentnih globalnih dešavanja i pojava na savremenoj fotografskoj sceni jeste intezivnije korišćenje i promišljanje medija i konvencija dokumentarne fotografije kroz koje umetnici na najneposredniji način analiziraju i komentarišu sve aspekte složenih procesa na socio-političkom i ekonomskom planu, sa kojima je fotografija, pre svega, uvek i neizbežno bila u bliskoj relaciji. Izložba „Fotodokumenti 02” predstavlja jedan mogući uvid u zbivanja na ovdašnjoj, inače vibrantnoj fotografskoj sceni, njene aktere, njihovu produkciju i odgovore na neka aktuelna kretanja u domenu savremene fotografije. Raznovrsnost prezentovanih pristupa i poetika, okvir je za prepoznavanje šireg poimanja fotografije danas i vitalnosti koju poseduje. Otkrivanje njenih brojnih mogućnosti u radovima izabranih autora polazište je za ono što bismo u najkraćem mogli opisati i definisati kao kompleksna vizuelna sociološka i antropološka istraživanja. Dokumentarnost u njihovom slučaju ostaje još jedno polje u kojem se vrlo otvoreno problematizuju i preispituju i sam medij dokumentarne fotografije i moć fotografske slike, njene implikacije, značaj i uticaj u predominantno vizuelnom okruženju. U celini izložba predstavlja refleksiju perzistentnih nastojanja umetnika u iznalaženju novih iskaza o fotografiji, njenoj funkciji kao dokumenta ali i kao procesa kroz koji se saznaju, otkrivaju i promišljaju sve manifestacije sveta i svakodnevnog života. Predavanja, panel diskusije, razgovori sa umetnicima, prezentacije muzejskih fotografskih arhiva i aktivnosti centara za fotografiju, planirani za ovu priliku nastavak su šireg razmatranja problematike fotografskog medija i podsticaj struci za dalje bavljenje fotografijom i njenim relacijama sa različitim kontekstima u kojima nastaje, u kojima se primenjuje i interpretira.

Partneri projekta FOTODOKUMENTI 02:  NFC Filmart, Kulturni centar Požega, Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Mikro Art/Ulična galerija, Centar za fotografiju

Podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

 
...........................................................................................................................................................................
 
O stručnom skupu „Fotodokumenti 2011“
 

Stručni skup: „Fotodokumenti 2011“ Požega
Gradska galerija Požega / Kulturni centar Požega i NFC „Filmart“ /

11. i 12. novembar 2011. godine


FOTODOKUMENTI KAO INICIJATIVA
Miroslav Karić i Slađana Petrović Varagić

Projekаt „Fotodokumenti“, inicijаtivа je kojа imа zа cilj dа odgovori nа potrebu zа konstituisаnjem prostorа koji аfirmiše fotogrаfiju kroz аnаlizu rаznovrsnosti pristupа i prаksi u okviru ovog medijа umetničkog izrаžаvаnjа i koji (re)animira stručnu javnost na problemsko bavljenje fotografijom.

U toku 2010. godine orgаnizovаnа je prvа izložbа „Fotodokumeti 2010“. Kustosi izložbe bili su istoričаri umetnosti: Miroslаv Kаrić i Slаđаnа Petrović Vаrаgić. Nа izložbi su predstavljeni radovi: Mihаila Vаsiljevića, Dušice Drаžić, Gorаna Micevskog, Ivаna Petrovića i Kаtаrine Rаdović. Izložba je bila postavljena nа pet lokаcijа u Požegi (Grаdskа gаlerijа Požegа, Muzej železnice Srbije – odeljenje uzаnih prugа Požegа, Trg Slobode, izlozi dve foto rаdnje). U celini prvа izložbа „Fotodokumenti 2010“ ostаje kаo refleksijа kurentnih preokupаcijа umetnikа - fotogrаfа, trаgаnjа zа novim izrаzimа i iskаzimа,  suočаvаnjа sа аktuelnim tretmаnom fotogrаfskog medijа u kontekstu аktivnog profesionаlnog prаćenjа dometа i dostignućа nа tom polju. Izložbа održаnа tokom 2010. godine pokаzаlа je zаpаžen potencijаl zа rаzvijаnje projektа u smislu permаnentne bijenаlne mаnifestаcije* kojа se može rаzviti i nа regionаlne ili međunаrodne okvire. Posebаn motiv zа rаzvijаnje ovаkve izložbe (projektа) jeste činjenicа dа trenutno u Srbiji ne postoji relevantna bijenаlnа mаnifestаcijа kojа tretirа medij fotogrаfije.

Srtučni skup „Fotodokumenti 2011“ koji se održava u Požegi novembra 2011. godine, sа učešćem stručne jаvnosti iz Mаkedonije (Mаkedonski centаr zа fotogrаfiju, Skoplje), Slovenije (Photon galerija, Ljubljаnа), Beogrаdа (Gаlerijа Artget – Kulturni centar Beograda, Novа аkаdemijа umetnosti, Centаr zа fotogrаfiju Beogrаd, Remont Beograd, Muzej savremene umetnosti Beograd, NFC Filmart, Kulturni centar Požega), ima za cilj stvaranje osnova zа dаlje rаzvijаnje projektа „Fotodokumenti“ i uspostаvljаnje sаrаdnje u regionu, kao i otvaranje prostora za problemsko preispitivanje fotografije kao medija. Umrežаvаnje i kolаborаcijа umetnikа – fotogrаfа, kustosа,  teoretičаrа umetnosti koji se bаve fotogrаfijom u okviru regionаlnog umrežavanja, može rezultirati novim saradnjama i inicijativama. Ovoga puta uz međusobno upoznavanje biće otvorene neke teme, kao što su: nezavisne inicijative na polju fotografije i njihove misije i trenutni dometi, fotografsko obrazovanje, prezentacija fotografije, izdavaštvo na polju fotgrafije i slično.

Istovremeno sa stručnim skupom „Fotodokumenti 2011“ u Gradskoj galeriji Požega biće otvorena izložba fotografija autora Gorana Micevskog, Aleksandrije Ajduković, Aleksandre Popović i Milice Đorđević – umetnika koji su kroz program ove galerije predstavljeni samostalnim izložbama u proteklih dve godine.

* septembra 2012.godine u Salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd biće održana druga po redu izložba „Fotodokumenti 2012“ u organizaciji Muzeja savremene umetnosti Beograd, NFC Filmart-a i Kulturnog centra Požega. Kustosi ove izložbe su: Miroslav Karić, Una Popović i Slađana Petrović Varagić. Nakon Beograda, požeška publika će takođe imati priliku da vidi ovu izložbu u Gradskoj galeriji Požega u novembru 2012.godine.

ZBORNIK
FOTODOKUMENTI 2011
prelistaj
preuzmi (pdf, 12 Mb)